ขอเชิญร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Posted by:

ขอเชิญร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
-ขอเชิญร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/34xazz

 

 

 

 

 

 

สามารถแสกนคิวอาร์โค้คและทำแบบสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ

0

Add a Comment