ประกาศการชำระภาษี ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

Posted by:

ระกาศการชำระภาษี ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ภาษีโรงเรือนและทีดิน
– ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
– ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย
– ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ( ภป.1) ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
– ต้องชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่
– ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี
– ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

*** ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ***
ท้องถิ่นจะก้าวหน้า ชาวประชาร่วมกันเสียภาษี

0

Add a Comment