ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
…………………………………………………………

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
อาศัยอำนาจตาม หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ประกอบกับข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– สังกัด กองช่าง
– ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี โดยอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 1 ปี
1.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
– ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี โดยอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 1 ปี
1.3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– สังกัด กองสวัสดิการสังคม
– ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี โดยอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 1 ปี

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานจ้างส่วนตำบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) ติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ/ลูกจ้างของราชการอื่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)

3 .การรับสมัคร
3.1 การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ได้ที่งานเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
3.2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนา โดยผู้สมัครจะต้องรับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่สมัครฯ
จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ โดยออกให้ไม่เกิน
1 เดือน

3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
(1) ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร ตรงตามประกาศรับสมัครนี้ โดยต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด กรณียื่นเอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัคร และหากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
(2) หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีลักษณะต้องห้าม หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
3.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
โดยผู้สมัคร จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร อัตราคนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยให้ชำระในวันยื่นใบสมัคร สำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
4.2 กำหนดการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
– เวลา 09.00 – 10.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )
– เวลา 10.40 – 12.10 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข )
– เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค )
4.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

5 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โดยใช้วิธีสอบคัดเลือก
5.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามตำแหน่งโดยสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก
5.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย และการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
5.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เป็นการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และความรู้ความสามารถพิเศษที่ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตลอดจนประสบการณ์ ท่วงทีวาจา และทัศนคติ

6 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ผ่านการเลือกสรรจะทำตามกำหนดระยะเวลาการใช้บัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศเว้นแต่มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกัน บัญชีเก่าเป็น
อันยกเลิก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง ภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พิจาณาแล้วเห็นว่าสามารถให้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดยโสธร ก็อาจพิจารณาจ้างผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

8. เงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าตอบแทน
บุคคลผู้ซึ่งได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะเรียกมาทำสัญญาจ้างเพื่อปฏิบัติงานตามลำดับการขึ้นบัญชีในครั้งนี้ วันเริ่มปฏิบัติงานและวันเริ่มสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามกำหนด ซึ่งผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรและทำสัญญาจ้างจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

( นายประยงค์ ดวงแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

( ผนวก ก )

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองช่าง
1.1 ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป
1.2 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
– ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที
– มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้าง ออกแบบ เขียนแบบ

2. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป
2.2 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
– ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที
– มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน บัญชี

3. ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองสวัสดิการสังคม
3.1 ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป
3.2 ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
– ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที
– มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

0

Add a Comment