ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้าง

Posted by:

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแซง หมุ๋ที่ ๓

ประกาศใช้ราคากลาง(รายละเอียด)
ปปช.01(รายละเอียด)
ปร.6(รายละเอียด)
ปร.5(รายละเอียด)
ปร.4(1)(รายละเอียด)
ปร.4(2)(รายละเอียด)
แบบแปลน(1)(รายละเอียด)
แบบแปลน(2)(รายละเอียด)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแดง หมู่ที่ ๑๓
ปปช.01(รายละเอียด)
ปร.6(รายละเอียด)
ปร.5(รายละเอียด)
ปร.4(1)(รายละเอียด)
ปร.4(2)(รายละเอียด)
แบบแปลน(1)(รายละเอียด)
แบบแปลน(2)(รายละเอียด)

0

Add a Comment