ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.64-012 สายบ้านหนองแซง-ต่อเขตบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 15 บ้านหนองแซง ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment