พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง แต่งกายสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และร่วมกิจกรรม/โครงการ “สวมผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง แต่งกายสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และร่วมกิจกรรม/โครงการ “สวมผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ประจำปีงบประมาณ 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการขยะ และขานรับนโยบาย สวมผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต รวมถึงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ยโสธรสะอาดดี” ด้วยการจัดทำกิจกรรม/โครงการ “สวมผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระ “ยโสธรสะอาดดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม ในองค์กร ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้าหรือถุงผ้า บรรจุอาหารมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง สัปดาห์ละ 2 วันคือทุกวันอังคารและวันศุกร์ นั้น

0

Add a Comment