เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

Posted by:

1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 – บ้านม่วง ม.5(เส้นข้าง อบต.)(รายละเอียด 1)(รายละเอียด 2)(รายละเอียด 3)(รายละเอียด 4)(แบบแปลน)
2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.14 – คำผักหนาม ตำบลหนองแหน (รายละเอียด 1)(รายละเอียด 2)(รายละเอียด 3)(รายละเอียด 4)(แบบแปลน)
3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13 (รายละเอียด 1)(รายละเอียด 2)(รายละเอียด 3)(รายละเอียด 4)(แบบแปลน)
4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.10 – บ้านบะคอม (รายละเอียด 1)(รายละเอียด 2)(รายละเอียด 3)(รายละเอียด 4)(แบบแปลน)
5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15 (รายละเอียด 1)(รายละเอียด 2)(รายละเอียด 3)(รายละเอียด 4)(แบบแปลน)
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 (รายละเอียด 1)(รายละเอียด 2)(รายละเอียด 3)(รายละเอียด 4)(แบบแปลน)
7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 – 12 (รายละเอียด 1)(รายละเอียด 2)(รายละเอียด 3)(รายละเอียด 4)(แบบแปลน)
8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 – ม.7,17 (รายละเอียด 1)(รายละเอียด 2)(รายละเอียด 3)(รายละเอียด 4)(แบบแปลน)
9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.17 (รายละเอียด 1)(รายละเอียด 2)(รายละเอียด 3)(รายละเอียด 4)(แบบแปลน)

0

Add a Comment