แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2563

Posted by:

แบบประเมิน LPA ประจำปี 2563 สามารถดาวน์โหลดตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้


ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ


ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา


ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง


ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ


ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

0

Add a Comment