โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Posted by:

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน มกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนสถานศึกษาจะต้องต้องตระหนักถึงความสำคัญ การอบรมเลี้ยงดูเด็กและ เยาวชน คือผู้นำของประเทศในอนาคต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป
เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕62 ขึ้น เพื่อให้เด็กได้รื่นเริงสนุกสนานมีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ ๒๕๔๒ และ พรบ. สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๗ (๖) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องส่งเสริม การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
วัตถุประสงค์
– เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม ตามแผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา กิจกรรมเด็กและเยาวชน
– เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริง สนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ
– เพื่อก่อให้เกิด ความรักสามัคคีในหมู่คณะ
– เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ เด็ก เยาวชน มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
เป้าหมาย
– เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพนงาม จำนวน 141 คน
– เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโพนงาม
กิจกรรมที่จัด
– กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล
– การแข่งขันเกมส์
เกมส์กินวิบาก
เกมส์ลิงอุ้มแตง
เกมส์เก้าอี้ดนตรี
– การตอบปัญหา
– กิจกรรมวาดภาพระบายสี
– กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน
งบประมาณ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เบิกจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 2๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ)

วิธีการดำเนินการ
– ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้อง
– ขออนุมัติโครงการ
– ดำเนินการตามโครงการ
– ประเมินผลการติดตามผล จากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ระยะการดำเนินการ
วันที่ 12 มกราคม ๒๕62
สถานที่ดำเนินการ
– องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็ก เยาวชน ได้รื่นเริง สนุกสนานในวันเด็ก
๒. เด็ก เยาวชน เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ
๓. สามารถพัฒนาให้เด็ก เยาวชนมีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี
๔. เด็ก เยาวชน ร่วมกิจกรรมหมู่คณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ผู้เขียนโครงการ

ลงชื่อ บุญเลื่อน ไชยดี
(นางบุญเลื่อน ไชยดี)
ครู คศ. 1

ผู้เสนอโครงการ
……………………………………………………………………….
ลงชื่อ สุมณฑา วงษ์ศรีแก้ว
(นางสุมณฑา วงษ์ศรีแก้ว)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้เห็นชอบโครงการ
……………………………………………………………………….
ลงชื่อ อมรรัตน์ ศรีวิเศษ
(นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

……………………………………………………………………………
ลงชื่อ ชัยอนันท์ พันธ์เพชร
(นายชัยอนันท์ พันธ์เพชร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ผู้อนุมัติโครงการ
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
( / ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ ………………………….

ลงชื่อ ประยงค์ ดวงแก้ว
(นายประยงค์ ดวงแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0091
วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0013

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0024

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0029

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0033

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0035

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0039

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0041

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0058

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0106

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0111

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0113

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0114
วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0002

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0003

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0005

วันเด็ก_๑๙๐๑๑๖_0006

0

Add a Comment