โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Posted by:

ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมแนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2563 เพื่อให้เด็กได้รื่นเริงสนุนสนานมีกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

0

Add a Comment