โครงการ”ตลาดนัดขยะรีไซเคิล”ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ตลาดนัดขยะรีไซเคิล”ประจำปีงบประมาณ 2563 ทุกวันพฤหัสบดีที่2-พฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน นำ โดยท่านประยงค์ ด้วนแก้ว นายกอบต.พร้อมด้วยท่านปลัดอมรรัตน์ ศรีวิเศษ และเจ้าหน้าที่ อบต.โพนงาม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ.บ้านคำใหล หมู่ที่ 12 บ้านนางาม หมู่ที่ 6 เพื่อช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนมีการจัดการอย่างถูกต้อง ,เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี,เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน

0

Add a Comment