โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Posted by:

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจาก เชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว อ่่านต่อ

0

Add a Comment