โครงการปรับปรุง/ช่อมแซมตลาดสด อบต.โพนงาม บ้านแดง หมู่ที่7 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร(โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบ ปร.4(หน้า 1-8 )
ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบ ปร.5
ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบ ปร.6
ดาวน์โหลดเอกสาร : BOQ
ดาวน์โหลดเอกสาร : แบบแปลนโครการ

0

Add a Comment