โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

Posted by:

ชื่อโครงการ โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ผู้เสนอโครงการ กองสวัสดิการสังคม

1. หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยได้ขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดกิจกรรมหรือบริการให้กับผู้สูงอายุร่วมกับงานประเพณีวันสงกรานต์ในพื้นที่ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(11) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นและพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552) มาตรา ๖๗ (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เล็งเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าของไทยเราให้คงอยู่ตลอดไปและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน นอกจากจะเป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นวันที่ลูกหลานมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและขอพรจากปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และคนแก่คนเฒ่าที่เราเคารพนั้น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงได้จัดทำโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการประกวดรำวงย้อนยุคผู้สูงอายุ การแสดงผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
2.2เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวและชุมชน
2.3เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ
2.4เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในเขตตำบลโพนงาม

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กำนัน สารวัตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 250 คน

เชิงคุณภาพ
1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กำนัน สารวัตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เด็กและประชาชนทั่วไปในตำบลโพนงาม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ได้แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส และส่งเสริมในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กำนัน สารวัตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็กและประชาชนทั่วไปในตำบลโพนงาม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3. สังคม ชุมชน และครอบครัว เห็นความสำคัญและความมีคุณค่าของผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดความผูกพัน ความรัก ความอบอุ่น สานสายใยรักแห่งครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

4. วิธีการดำเนินงาน
1.ประชุมวางแผนภายในหน่วยงาน
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
3.ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
4.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
5.รับสมัครการประกวดรำวงย้อนยุคผู้สูงอายุ
6.จัดเตรียมสถานที่และจัดซื้อวัสดุ
7.ดำเนินงานตามโครงการที่เสนอ
8.สรุปผลโครงการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
วันที่ 15 เมษายน 2562
6. สถานที่ดำเนินการ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

8. งบประมาณ
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการวันผู้สูงอายุ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมรดน้ำดำหัว ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92ข้อ 12 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
1.ค่ารางวัลการประกวดรำวงย้อนยุคผู้สูงอายุ จำนวน 9,000 บาท ดังนี้
1.1 รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 2,500 บาท
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เป็นเงิน 1,500 บาท
1.4 รางวัลชมเชย รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล เป็นเงิน 3,000 บาท

2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
จำนวน 250 คนๆละ50 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท
3. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
จำนวน 250 คนๆละ20 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
4.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 1,200 บาท ดังนี้
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงย้อนยุค
จำนวน 3 คนๆละ400 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
5.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำวน 2 ป้าย เป็นเงิน 2,300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นจากการจัดกิจกรรมต่างๆ
9.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
9.3 สังคมเกิดความตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ
9.4 เกิดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในครัวเรือน

ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ อุบลลักษณ์ ทองน้อย ( นางอุบลลักษณ์ ทองน้อย ) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้ตรวจสอบโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ อมรรัตน์ ศรีวิเศษ
(นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ผู้เห็นชอบโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ชัยอนันท์ พันธ์เพชร
(นายชัยอนันท์ พันธ์เพชร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ผู้อนุมัติโครงการ

• อนุมัติ
• ไม่อนุมัติ เพราะ……………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ประยงค์ ดวงแก้ว
(นายประยงค์ ดวงแก้ว )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0298

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0126

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0096

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0082

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0077

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0051

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0031

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0367

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0339

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0315

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0294

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0291

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0261

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0213

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0152

รำวงย้อนยุค_๑๙๐๔๑๙_0054

0

Add a Comment