โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่สตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่สตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชนการขับเครื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษกิจ สังคมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (อ่านต่อ) ภาพกิจกรรม

0

Add a Comment