โครงการ ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 กอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดโครงการโครงการ ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2563 การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ทำให้ทุกคนรู้จักคิด รู้จักทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี ที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่คน เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน และในหลักเศรษฐกิจพอเพียงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะนับอยู่ในหลักการดังกล่าวด้วยเช่นกัน บทสวดทำนองสรภัญญะเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัย มีท่วงทำนองที่ไพเราะ ก่อให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจ ผู้สวดจะมีความเบิกบานใจ สงบและเป็นสุข ซึ่งเป็นการปิดกั้นมิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้จริยธรรม ให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ศาสนาได้ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลา เสริมสร้างและยกระดับจิตใจของประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงามและศรัทธาในพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามจึงส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสได้สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เพื่อได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย ประพฤติปฏิบัติขัดเกลานิสัยให้เป็นพลที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคต ตรงตามพระราชบัญญัติ. สภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๗ (5) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ฝึกฝนการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
-เพื่อน้อมใจรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และได้ฝึกพุทธานุสติ ธัมมานุสติและสังฆานุสติ
-เพื่อปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนของชาติให้มั่นคง
-เพื่อสร้างความสามัคคีอันดีงามระหว่างหมู่คณะ

0

Add a Comment