ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนลาดยางคำเลาเกี้ยงเก่าไปเชื่อมถนนบ้านดงมะไฟเส้นนาแม่ส่า หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

อ่านประกาศ

รายละเอียด→
0

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยร้อยตำรวจตรีชัยโย คำแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 นายทวีวัฒน์ สายรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวฉลวยจิต ในจิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนางาม หมู่ 6 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

...

รายละเอียด→
0

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

วันที่ 20 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยนายทีวัฒน์ สายรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนางสาวอัมพร ศรีจันทร์ ณ บ้านหนองหว้า หมู่ทที่ 10 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

รายละเอียด→

0