ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 21 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยนายกำจัดทองไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ตลาดบ้านแดง หมู่ 7 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
รายละเอียด→
0