ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายทวีวัฒน์  สายรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายกำจัด ทองไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวฉลวยจิต ในจิตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกศรี หมู่ที่ 9 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยร้อยตำรวจตรีชัยโย คำแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายทวีวัฒน์ สายรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายกำจัด ทองไชย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวฉลวยจิต ในจิตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างแต้ หมู่ 8 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร รายละเอียด→
0