ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

วันที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยร้อยตำรวจตรีชัยโย คำแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม      นายทวีวัฒน์    สายรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวพรพรรณ กล้าหาญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวฉลวยจิต ในจิตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนงาาม หมู่ที่ 1 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร    รายละเอียด→
0

บุญมหาชาติ วัดสีทองแสงสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านนางาม ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

Posted by:

วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมงานบุญมหาชาติ ถวายต้นกัณฑ์ วัดสีทองแสงสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านนางาม ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร รายละเอียด→

0