ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้การติต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เกิดความสะดวก รวดเร็ว จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

สำนักปลัด                         หมายเลข 045-587001  เปลี่ยนเป็น 045-789007
หน่วยกู้ชีพ อบต.โพนงาม   หมายเลข  045-587002  เปลี่ยนเป็น 045-789008

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

0

Add a Comment