วิสัยทัศน์

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

“ตำบลน่าอยู่ การเกษตรก้าวหน้า คมนาคมสะดวก ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา”

2.2 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1.1 งานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ทางระบายน้ำ
1.2 งานสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

2.1 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสังคม
2.2 งานด้านสาธารณสุข
2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

แนวทางการพัฒนา

3.1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
3.2 แนวทางการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

4.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ
4.2 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการระบบขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

5.1 แนวทางส่งเสริมการสนับสนุน ด้านศาสนา การพัฒนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการบริหารจัดการการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนา

6.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการบริการ
6.2 แนวทางพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น
6.3 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศ